อาชีพทำเงิน

อาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตร สร้างรายได้เสริมจากการเกษตรแนวใหม่

ในอดีตนั้นอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ถูกมองว่าจะต้องทำงานหนักและเหนื่อย และมักถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยได้ทิ้งจอบทิ้งเสียมทิ้งเรือกสวนนาไร่เข้ามาหางานทำเป็นผู้ใช้แรงงานในตัวเมือง แต่ก็ดูเหมือนว่าในปัจจุบัน อะไรหลาย ๆ อย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไป มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนหนุ่มคนสาวมากมาย ที่ได้หันหลังให้กับความเจริญในเมือง แล้วมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรกันมากขึ้น และมีคนรุ่นใหม่หลายคนที่ได้ใช้เทคนิคและวิทยาการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการทำการเกษตร จนทำให้เกิดกระแสการทำการเกษตรแนวใหม่ พลิกฟื้นเรือกสวนนาไร่ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
และก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จนทำให้อาชีพเกษตรที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องลงแรงทำงานหนักและมักจะถูกเอาเปรียบ กับกลายเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยอีกหนึ่งอาชีพไปเสียแล้วในปัจจุบัน แถมยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรเกิดขึ้นอีกมากมายอีกด้วย และสำหรับผู้ที่อยากทำอาชีพเสริมเกี่ยวกับการเกษตร เราก็มีวิธีสร้างรายได้เสริมจากการเกษตรมาแนะนำกัน ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ

อาชีพเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาช้านาน ด้วยสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งรูปแบบการทำการเกษตรในสมัยอดีตล้วนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติเป็นสำคัญ เมื่อปีใดที่เกิดฝนแล้งฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลก็จะมีปัญหาข้าวยากหมากแพงเกิดขึ้น อีกทั้งวิธีในการทำการเกษตรก็จะเป็นการปฏิบัติสืบต่อจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นระเบียบแบบแผนที่ทำต่อ ๆ กันมาจนเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน แต่เมื่อวิทยาการก้าวหน้ามากขึ้น ผู้คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำการเกษตรดีขึ้น ทำให้มีการศึกษาและพัฒนาการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกษตรมีผลผลิตทางการเกษตรตามความต้องการ รวมถึงยังได้มีการทดลองทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อที่จะได้ผลผลิตดีขึ้นอีกด้วย ทำให้ในปัจจุบันแหล่งเพาะปลูกทางการเกษตรต่าง ๆ ได้รับการพัฒนามาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้พื้นที่บริเวณที่ทำการเกษตรมาจัดเป็นที่พักอาศัย หรือที่เรียกกันว่า โฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสชีวิตเกษตรชื่นชอบการท่องเที่ยวเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติได้มาพักอาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. การขายเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการเกษตรถือเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะขาดไปเสียมิได้ การจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการเกษตรต่าง ๆ รวมทั้งปุ๋ยและวัสดุที่ใช้ในการเกษตร จึงถือเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างรายได้จากการเกษตรอีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้วหากเป็นเกษตรที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เองได้ ก็จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการบำรุงรักษาผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ ที่ได้เพาะปลูกลดน้อยลง อีกทั้งหากปุ๋ยที่ผลิตออกมาให้ผลลัพท์เป็นอย่างดี ได้ผลผลิตอย่างที่ต้องการ เกษตรกรผู้ผลิตก็สามารถที่จะนำไปวางจำหน่ายให้แก่เกษตรกรด้วยกันได้ ซึ่งก็จะถือเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

3. ทำการเกษตรแบบสวนกระแส

เกษตรกรหลายคนมักเลือกที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงนั้น ๆ เพราะคิดว่ามันคือโอกาสที่น่าจะทำเงินจากการเพาะปลูกได้ดี แต่อันที่จริงแล้วการทำเช่นนั้น กลับจะส่งผลให้ราคาของผลผลิตที่ได้ลดต่ำลงเป็นอันมาก เนื่องจากพืชผลที่ถูกผลิตออกมามีมากจนเกินความต้องการของตลาด และส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นว่าออกมาตัดราคากันเองเสียมากกว่า จึงไม่ได้ทำให้ผลผลิตได้ราคาดีอย่างที่หวังไว้แต่อย่างใด อีกทั้งการทำการเกษตรในลักษณะนี้ก็ยังอาจได้รับความเสียหายจากโรคพืชหรือปัญหาทางธรรมชาติต่าง ๆ อีกด้วย การทำเกษตรแบบสวนกระแสจึงถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อที่จะช่วยให้ราคาของผลผลิตทางการเกษตรเป็นไปตามกลไกของตลาด และอาจจะช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง

4. ทำการเกษตรแบบไม่เน้นขาย

แม้ว่าการทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตไปจำหน่ายจะเป็นช่องทางที่สามารถช่วยสร้างความร่ำรวยจากการทำอาชีพเกษตรกรได้ แต่อย่างไรก็ดีเราเองก็จำเป็นที่จะต้องบริโภคสินค้าหรือผลผลิตทางการเกษตรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เราก็สามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวหรือผลไม้บางชนิดเอาไว้เพื่อบริโภคเองได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหามาบริโภคแต่อย่างใด หรือหากเราเพาะปลูกได้ผลผลิตดี มีเหลือพอที่จะสามารถนำไปขายได้เราก็สามารถที่จะนำออกจำหน่ายได้เช่นกัน

ในสังคมปัจจุบันที่ชีวิตของนั้นจะต้องแข่งกับเวลา และจะต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาที่วุ่นวายสับสน ไหนจะต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะจากสิ่งแวดล้อมอีก การหวนกลับสู่วิถีชีวิตแบบธรรมชาติ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีความสุขอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งเลือกที่น่าสนใจ ที่ไม่ได้ต้องการความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง : www.siamarcheep.com › การเกษตร

เครดิตภาพ : www.paipow.com/
www.abocn.com
www.edtguide.com
https://www.youtube.com
hygrosl.blogspot.com

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

อาชีพทำเงิน

Youtuber อาชีพเสริมออนไลน์ ช่องทางสร้างรายได้ของคนมีความคิดสร้างสรรค์

การเป็น Youtuber อาชีพเสริมออนไลน์ ที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นเอง ซึ่งการเป็น Youtuber เป็นอีกหนึ่งอาชีพออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากมายอะไร
อาชีพทำเงิน

แนะนำอาชีพเสริมลงทุนน้อย สำหรับคนอยากหารายได้เสริมจากงานประจำ

การทำอาชีพเสริมลงทุนน้อยแต่งัดเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด เป็นวิธีที่ไม่เพียงจะเป็นทางออกของคนที่กำลังมองหารายได้เสริมจากงานประจำ
อาชีพทำเงิน

อาชีพครูสอนพิเศษ อาชีพครูก็รวยได้ ด้วยการสอนพิเศษหารายได้เสริม

อาชีพครูสอนพิเศษ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างความร่ำรวยให้ได้ไม่น้อยเลย วันนี้เราจึงมีข้อมูลความรู้สำหรับผู้ที่สนใจสอนพิเศษหารายได้เสริมมาฝากกัน
อาชีพทำเงิน

แนะนำอาชีพเสริมออนไลน์ ช่องทางสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ ทำได้ที่บ้าน

อาชีพในโลกออนไลน์มาแนะนำกัน เพื่อที่ผู้ที่ต้องการจะทำอาชีพเสริมออนไลน์ จะได้สามารถพิจารณาช่องทางในการประกอบอาชีพได้อย่างที่ต้องการ