หน้าหลัก » แนะนำแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ น่าสนใจลงทุน ในยุคการแข่งขันทางการศึกษา

แนะนำแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ น่าสนใจลงทุน ในยุคการแข่งขันทางการศึกษา

แฟรนไชส์การศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแฟรนไชส์ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความสำคัญ

การศึกษาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งพ่อแม่จำนวนไม่น้อยต่างก็ต้องการที่จะให้ลูก ๆ ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อโอกาสในการศึกษาต่อและการทำงาน แฟรนไชส์การศึกษาจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแฟรนไชส์ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความสำคัญ อย่างแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษและแฟรนไชส์คณิตศาสตร์อย่างที่เราจะนำมาแนะนำกันในวันนี้ แฟรนไชส์คณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ด้านการศีกษาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในหลากหลายสาขาอาชีพ และยังเป็นวิชาที่สอนให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต วันนี้เราจึงอยากขอแนะนำแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจน่าลงทุน สำหรับผู้ที่สนใจและอยากหาเงินรวยเร็วกับแฟรนไชส์ด้านการศึกษา

1.คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า แม็ธ และหลักสูตรคิดเลขเร็ว ซีตาร์ แม็ธ

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ Zentosa and Seetah Math ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นแฟรนไชส์คณิตศาสตร์สัญชาติไทยแท้ โดยเปิดสอนหลักสูตร Zentosa สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1-ป.6 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นฐานคุณภาพการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับแรก ๆ ของโลก และยังเปิดสอนในหลักสูตร Seetah Math ซึ่งใช้ลูกคิดญี่ปุ่นในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านสมาธิ โดยเปิดสอนในระดับชั้น อ.3 – ม.3 ในส่วนของการลงทุนกับแฟรนไชส์นั้น เนื่องจากแฟรนไชส์ใช้งบประมาณในการลงทุนไม่สูงจึงทำให้สามารถคืนทุนได้เร็ว มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ และมีการรักษามาตรฐานในการให้การศึกษาอยู่ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ มีอัตราค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง

ค่าแฟรนไชส์

คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า แม็ธ และหลักสูตรคิดเลขเร็ว ซีตาร์ แม็ธ คิดอัตราค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท

2.สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ Math Home ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนอย่างสนุกสนานและมีความสุข
ซึ่งลักษณะของการเรียนจะเป็นการเรียนรู้แบบรายบุคคล ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่ระดับง่าย ๆ จนพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตามพื้นฐานที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึกมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์จนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองไปได้อย่างต่อเนื่อง
สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม มีเนื้อหาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษามัธยมตอนตอนต้น ครอบคลุมทั้งในด้านทักษะการคิดคำนวนและโจทย์ปัญหา โดยหลักสูตรที่เปิดสอนจะอิงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าแฟรนไชส์

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แม็ธโฮม คิดอัตราค่าแฟรนไชส์ 5,500 บาท

 

3.สถาบันสอนคณิตศาสตร์และภาษา อายเลเวล ไทยแลนด์

สถาบันสอนคณิตศาตร์ Eye Level Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นสถาบันที่เปิดสอนทั้งทางด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้
โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความคิดเชิงตรรกะ โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน และผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี และฝึกให้กล้าแสดงออก
สถาบันสอนคณิตศาสตร์และภาษา อายเลเวล ไทยแลนด์ เน้นการเรียนการสอนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหา ด้วยวิธีการที่ทำให้เด็กสนุกสนานไปกับการเรียนและสามารถจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้

ค่าแฟรนไชส์

สถาบันสอนคณิตศาสตร์และภาษา อายเลเวล ไทยแลนด์ คิดอัตราค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท

4.สิงคโปร์แมทส์

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ S.A.M Singapore Maths ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นแฟรนไชส์คณิตศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกการันตีได้จากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths&Science Study)
S.A.M Singapore Maths เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษา โดยการเรียนการสอนจะเน้นได้ฝึกใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์คณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนที่ทำให้ผู้เรียนได้ได้ฝึกการเชื่อมโยงได้เห็นภาพจนกระทั่งเกิดความเข้าใจ ก่อนที่ผู้เรียนจะใช้ทักษะในการเรียนรู้แก้ปัญหาไปตามลำดับตามหลักการ Concrete – Pictural – Abstract

ค่าแฟรนไชส์

สิงคโปร์แมทส์ คิดอัตราค่าแฟรนไชส์ 260,000 บาท

5.แฮ็พพิแมธ

สถาบันสอนคณิตศาสตร์ HAPPY MATH ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นระบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านทักษะการคิดคำนวณในระดับพื้นฐานและทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันให้แก่เด็ก ๆ ที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ วิธีการเรียนของแฮ็พพิแมธจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจะคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะมีครูผู้สอนคอยชี้แนะให้

ค่าแฟรนไชส์

แฮ็พพิแมธ คิดอัตราค่าแฟรนไชส์ 70,000 บาท

ธุรกิจด้านการศึกษาไม่เพียงแต่จะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนเท่านั้น แต่ยังถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่จะช่วยพัฒนาอนาคตของชาติอีกทางหนึ่งด้วย เพราะการที่เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพนั้น ย่อมจะทำให้ประเทศชาติมีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิง : www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?docuID=1498
www.thaifranchisecenter.com/directory/detail.php?fcID=f000002523
m.thaifranchisecenter.com/category.php?type=5&subtype=76

เครดิตภาพ : therichmustknow.com
www.mathhomeeducation.com
www.postupnews.com
https://www.youtube.com

Home