หน้าหลัก » 5. มีความคิดริเริ่มและทำงานอย่างมีวินัย

5. มีความคิดริเริ่มและทำงานอย่างมีวินัย